Мисия

Нашите цели

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Да представлява и защитава общите интереси на членовете пред всички заст-рахователни компании в страната с цел договаряне на отстъпки по предлага-ните от тях продукти.

Да представлява и защитава общите интереси на членовете пред държавната администрация и пред други органи, институции и юридически лица с несто-панска цел при вземане на решения отнасящи се до интересите на бранша и при изготвяне на съответната нормативна база;

Да договаря и предоставя преференциални условия на членовете за услуги и стоки необходими за обичайна дейност на транспортните организации в това число и не само: масла, гуми, акумулатори, части и др.;

Да съдейства за откриване и разработване на нови пазари за българските транспортни компании;

Да работи за почтена, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция в сферата на вътрешните и международните превози;

Да създава и запазва конкурентни предимства на българския превозвач на вътрешния и международния пазар;

Да стимулира сътрудничеството и взаимопомощта между членовете;

Да предотвратява и да не допуска нелоялни отношения сред членовете си;

Да допринася за доброволно решаване на спорове между членовете;

Да рекламира и налага своите членове на пазара.